Admitere online – 2022

Pentru dobândirea calității de student, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 21 septembrie – 24 septembrie 2022  pentru a încheia contractul de studii și a depune un dosar-plic conținând documentele de înscriere pe suport de hârtie:

  • Fișa de înscriere generată de platforma online (semnată de candidat);
  • Diploma de bacalaureat sau echivalentele acesteia (în original* și fotocopie);
  • Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în original* și fotocopie);
  • Certificatul de naștere (în original* și fotocopie);
  • Actul de identitate (în original și fotocopie);
  • Adeverința medicală tip (în original);
  • Trei fotografii tip buletin de identitate;
  • Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere.

Documente suplimentare (dacă este cazul):

  • Certificatul de căsătorie – (în original* și fotocopie) sau documentul care atestă schimbarea numelui;
  • Actele doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original* și fotocopie);

No:

* Prin „fotocopie” se înțelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
* Documentele în original se restituie după certificarea copiei de către membrii comisiei.

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ – LICENȚĂ, cursuri IF (învățământ cu frecvență) și cursuri ID (învățământ la distanță)