DOCUMENTE

NECESARE ÎNSCRIERII 

 

DOSARUL DE EXAMEN pe care candidații îl vor depune la sediul facultății  va conține următoarele documente:


• Fișa de înscriere  - va fi completată și semnată de fiecare candidat;

• Diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente cu acestea (în original și fotocopie); absolvenții de liceu din promoția anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință-tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obținute la bacalaureat. În cazul în care vor fi declarați admiși în urma concursului, acești candidați au obligația de a depune la facultate diploma de bacalaureat în original, pâna la data specificată de Comisia de Admitere;

• Carte de identitate - în original* și fotocopie;

• Certificat de naștere - în original* și fotocopie;

• Certificat de căsătorie - în original* și fotocopie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

• Adeverința medicală tip, eliberată de cabinetul medical școlar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;

• Candidații cu afecțiuni clinice sau dizabilități vor prezenta adeverințe medicale în care se va menționa - în mod expres - gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 427/1979.
• Trei fotografii tip buletin de identitate;

• Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere (cuantum taxă: 130 lei);

• Acte doveditoare a situației particulare  a candidatului (certificatul de deces al părinților - în cazul celor orfani; adeverința de la Casa de copii - în cazul celor aflați în această situație; acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic);

• Dosar plic;

 

În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor:

 Adeverință din care să rezulte că are sau a avut calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu precizarea ciclului de studii (licenţă sau masterat), a regimului de finanțare a studiilor (buget sau taxă), a numărului de semestre urmate la buget/taxă și a numărului de semestre pentru care a beneficiat de bursă.

 

Absolvenții de învățământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare, precum și cei care se înscriu la un program de master, vor atașa în plus:

• Diploma de licență/diploma echivalentă cu aceasta/adeverinţă de absolvire (pentru absolvenții promoțiilor 2018 şi 2019) în original și fotocopie;

• Foaia matricolă/suplimentul la diplomă.


- Candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome  vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de o organizație a rromilor, recunoscută legal (semnată și ștampilată), care atestă apartenența lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăților de Rectorat, conform solicitării candidaților la înscriere.


- Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, pentru înscrierea la studii universitare de licență în anul universitar 2019/2020, vor atașa în plus:


• Atestat de recunoaștere a studiilor, eliberat de  CNRED;
• Certificat de competență lingvistică pentru limba română.

 

         Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.

     (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

FaLang translation system by Faboba